Make your own free website on Tripod.com

ขั้นตอนและวิธีการตรวจเลือก ฯ

ขั้นตอนและวิธีการตรวจเลือก ฯ ของทหารกองเกิน (ขั้นปฏิบัติ)
   ๑.  เตรียมหลักฐานใช้ในวันตรวจเลือก ฯ 
       
-   บัตรประจำตัวประชาชน 
            -   หมายเรียก ฯ (แบบ สด.๓๕)
            -   ใบสำคัญ (แบบ สด.๙)
            -   วุฒิการศึกษา (ถ้ามี)

    ๒.  การตรวจเลือก ฯ จะเริ่มวิธีการพร้อมกันทั่วประเทศ เวลา ๐๗.๐๐ น.
 
      -  มีการเข้าแถวแบ่งเป็นตำบล
             -  ทำพิธีเคารพธงชาติ เสร็จจะมีการกล่าวแนะนำตัวคณะกรรมการตรวจเลือกและวิธีการคราว ๆ
            -  ให้ทหารกองเกินถอดเสื้อ ถอดรองเท้า ถลกขากางเกงขึ้นเหนือหัวเข่า รอการเรียกชื่อเข้ารับ
               การตรวจเลือก ฯ ต่อไป
    ๓.  การเรียกชื่อ (โต๊ะที่ ๑)
          
  -   คณะกรรมการตรวจเลือก ฯ ประจำโต๊ะที่ ๑ จะทำการเรียกชื่อทหารกองเกิน โดยทีละตำบล
            -   การเรียกชื่อทหารกองเกินจะเรียกชื่อ  ๒  รอบ
            -   เมื่อเรียกชื่อแล้ว จะทำการตรวจหลักฐาน และเขียนหมายเลขกำกับบริเวณแขนทหารกองเกิน
              เสร็จไปทำการตรวจร่างกาย (โต๊ะที่ ๒)

   ๔.  ตรวจร่างกาย (โต๊ะที่ ๒)
        
 -  การตรวจร่างกายจะมีนายแพทย์สาขาเวชกรรมเป็นผู้ตรวจร่างกาย จะมีการแบ่งออกได้ ๔ จำพวก ดังนี้
            - จำพวกที่ ๑   คือ ผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ดี และจะต้องไปวัดขนาดต่อไป (โต๊ะที่ ๓)
            - จำพวกที่ ๒  คือ ผู้ที่มีร่างกายที่เห็นได้ชัดว่าไม่สมบูรณ์ดีเหมือนคนจำพวกที่ ๑ แต่ไม่ถึง
             ทุพพลภาพ เช่น ใบหูผิดรูป, ช่องหูมีหนองเรื้อรังและทั้งแก้วหูทะลุ, จมูกผิดรูปจนดูน่าเกลียด,
             ช่องปากผิดรูปดูน่าเกลียด ฯลฯ
            - จำพวกที่ ๓  คือ ผู้ที่มีร่างกายยังไม่แข็งแรงพอที่จะรับราชการทหารในขณะนั้นได้ เพราะป่วย
              ซึ่งจะบำบัดให้หายภายในกำหนด ๓๐ วันไม่ได้
            - จำพวกที่ ๔  คือ ผู้ที่ร่างกายพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคที่ไม่สามารถจะรับราชการได้
            * คนจำพวกที่ ๑ ไปวัดขนาดต่อ สำหรับคนจำพวกที่ ๒, ๓ และ ๔ แยกไปที่โต๊ะประธานกรรมการ เพื่อรอการปล่อยตัว *

    ๕.  วัดขนาด (โต๊ะที่ ๓)
        
  -   บุคคลซึ่งจะเข้ารับราชการทหารกองประจำการนั้นต้องมีขนาดรอตัวตั้งแต่เจ็ดสิบหกเซนิเมตรขึ้นไปในเวลาหายใจออก  
และสูงตั้งแต่หนึ่งเมตรสี่สิบหกเซนติเมตรขึ้นไป
          * วิธีวัดขนาด  - ขนาดสูงให้ยืนตัสตรงส้นเท้าชิดกัน ขนาดสูงให้วัดตั้งแต่ส้นเท้าจนสุดศีรษะ
                         - ขนาดรอบตัว ให้คล้องแถบเมตรรอบตัวให้ริมล่างของแถบได้ระดับราวนมโดย
                          รอบ วัดเมื่อหายใจออกเต็มที่หนึ่งครั้งและหายใจเข้าเต็มที่หนึ่งครั้ง
          * การวัดขนาดสูง จะคัดเลือกผู้ที่มีขนาดสูง ๑๖๐ ซม.ขึ้นไปก่อน หากไม่เพียงพอกับจำนวนคน
ที่ต้องการจึงจะเรียกคนที่มีขนาด ๑๕๙ ซม.ลงมาจนครบตามจำนวนที่ต้องการ *
          -   บุคคลที่วัดขนาดได้ตามที่ต้องการเจ้าหน้าที่จะบอกให้ทหารกองเกินรอจับสลาก หากไม่ได้
ขนาดหรือขนาดสูงไม่ถึงจะให้ไปที่รอการปล่อยตัวที่โต๊ะประธานกรรมการ

      ๖. การปล่อยตัวทหารกองเกิน (โต๊ะประธานกรรมการ)
 
         -   ประธานกรรมการเพื่อพิจารณาตรวจสอบตัวบุคคลและปล่อยตัว ดังนี้
             ๑.  การตรวจสอบและปล่อยตัวให้กระทำตามลำดับ คนจำพวกที่ ๔,๓ คนไม่ได้ขนาด
                 คนผ่อนผัน คนจำพวกที่ ๒ คนจำพวกที่ ๑ ขนาดถัดรอง (ถ้าคนได้ขนาดพอ)
                 และคนจำพวกที่ ๑ ที่ได้ขนาด (ถ้าไม่มีการจับสลากเพราะมีคนร้องขอเข้ากองประจำการ)
             ๒. โดยเป็นหน้าที่ของประธานกรรมการตรวจสอบใบรับรองผลการตรวจเลือก ฯ
                 และบัญชีเรียก ฯ ของจังหวัดให้ถูกต้องตรงกัน รวมทั้งการพิจารณาและตรวจร่างกาย
                ของทหารกองเกินเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนมอบใบบรับรองผลการตรวจเลือก ฯ ท่อนที่ ๓
                 ให้ตัวรับไป

   ๗.  การจับสลาก
         
 ๑.  การที่จะกำหนดให้ตำบลใดจับสลากดำ – แดง ก่อนหลัง ให้กระทำโดยวิธีให้ผู้แทนของ
แต่ละตำบล  ซึ่งอาจจะเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศมนตรีหรือผู้แทนทหารกองเกินของตำบลนั้น ๆ
มาจับสลาก โดยจะทำการเรียกชื่อเรียงตามตำบลที่ให้ผู้แทนจับสลากเรียงตาามลำดับก่อนหลัง
            ๒.  กรรมการนายทหารสัญญาบัตรเรียกชื่อคนที่จะต้องจับสลากทั้งสิ้นทุกตำบลมารวมกัน
เพื่อตรวจสอบตัวคนกับบัญชีเรียก ฯ และบัญชียอดให้ถูกต้องตรงกันก่อนจะเริ่มเรียกเข้าจับสลาก
           ๓.  กรรมการสัสดีจังหวัดนำภาชนะสำหรับบรรจุสลากเปิดแสดง โดยเปิดเผยต่อหน้าผู้ถูกเรียก
และต่อหน้าคณะกรรมการตรวจเลือกว่า ในภาชนะนั้นไม่มีสลากบรรจุอยู่ก่อนแล้วจึงเป็นหน้าที่ของ
นายทหารสัญญาบัตร (คนที่ ๒) นำสลากซึ่งได้เตรียมไว้ใส่ในภาชนะแล้วคลุกเคล้าต่อหน้าคณะกรรมการ
ตรวจเลือก และผู้ถูกเรียกที่จะต้องจับสลาก
          ๔.  ก่อนที่จะเริ่มให้ประธานกรรมการตรวจเลือกชี้แจง ให้ผู้ที่จะต้องจับสลากทราบดังนี้
              -  มีผู้ต้องจับสลากทั้งหมดเท่าใด จะต้องส่งเข้ากองประจำการแผนกใดเท่าใด
                 แต่ละแผนกแบ่งออกเป็นกี่ผลัด แผนกใดผลัดใดกำหนดให้เข้ารับราชการกองประจำการ
                 วัน เดือน ปีใด
             -   สลากมี ๒ ชนิด คือ สลากสีแดงสำหรับผู้ที่จะส่งเข้ากองประจำการ
                 ส่วนผู้ที่จะปล่อยตัวไปเป็นสลากสีดำ

          ๕.  การจับสลาก ให้คณะกรรมการตรวจเลือกปฏิบัติ ดังนี้
             -   กรรมการสัสดีจังหวัด นำบัญชีเรียก ฯ มาให้เจ้าหน้าที่ ฯ ทำการเรียกชื่อจับสลาก
             -   เมื่อทหารกองเกินเข้ามาเตรียมจับสลาก
             -  ให้ทหารกองเกินบอกชื่อตัวชื่อสกุลและชูมือแสดงความบริสุทธิ์แล้วจับสลาก
             -  กรรมการนายทหารสัญญาบัตร (คนที่ ๒) รับสลากจากทหารกองเกินมาคลี่อ่านพร้อมกับ
                แสดงให้ผู้จับและกรรมการอื่น ๆ ดูด้วย
             -  นำผู้ที่จับสลากสีดำไปยังโต๊ะประธานกรรมการตรวจเลือกเพื่อตรวจสอบปล่อยตัว
             - สำหรับผู้ที่จับสลากสีแดง ให้มอบใบรับรองผลการตรวจเลือก ฯ (แบบ สด.๔๓)
               และนำตัวไปดำเนินการออกหมายนัด หรือขึ้นทะเบียนกองประจำการต่อไป