Make your own free website on Tripod.com

การขอใบแทน ต่าง ๆ ในสายงานสัสด

       ขั้นตอนการขอใบรับรองผลการตรวจเลือก ฯ (แบบ สด.๔๓) แทนฉบับที่ชำรุดหรือสูญหาย
          ๑.  ให้เตรียมหลักฐานประกอบการพิจารณาดังนี้
           -   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมนำบัตรจริงไปด้วย) จำนวน  ๒  ฉบับ
           -   สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  ๒  ฉบับ
           -   สำเนาหลักฐานการแจ้งความเอกสารหาย   จำนวน  ๒  ฉบับ
        ๒.  ให้นำหลักฐานทั้งหมดไปพบเจ้าหน้าที่สัสดีอำเภอ ณ หน่วยสัสดีอำเภอภูมิลำเนาทหารของท่าน

      ๓.  เขียนคำร้องเพื่อขอใบรับรองผลการตรวจเลือก ฯ (แบบ สด.๔๓) แทนฉบับที่ชำรุดหรือสูญหาย
       ๔.  เจ้าหน้าที่สัสดีอำเภอ จะดำเนินการในส่วนของ หน่วยสัสดีอำเภอ ให้ท่านจนเสร็จ
       ๕.  โดยท่านจะนำหนังสือที่ได้รับจาก หน่วยสัสดีอำเภอ ไปดำเนินการขอใบรับรอง ฯ (แบบ สด.๔๓)

         ใหม่ ในส่วนของ แผนกสัสดีจังหวัด อีกขั้นตอน หรือท่านจะให้ หน่วยสัสดีอำเภอ ดำเนินการ
         แทนท่านและท่านแจ้งที่อยู่ไว้เมื่อ หน่วยสัสดีอำเภอ ดำเนินการให้ท่านเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนแล้ว
           หน่วยสัสดีอำเภอ จะติดต่อท่านให้มารับเอกสารต่อไป

       * ขั้นตอนเริ่มต้นที่ หน่วยสัสดีอำเภอ และจะเสร็จสิ้นที่ แผนกสัสดีจังหวัด โดยให้ท่านแจ้งภายใน 30 วัน
         นับตั้งแต่ทราบว่าหาย ส่วนขอแทนฉบับที่ชำรุดไม่ต้องแจ้งความเอกสารหาย เตรียมเอกสารขอได้เลย *

     ขั้นตอนการขอหนังสือสำคัญ (แบบ สด.๘) แทนฉบับที่ชำรุดหรือสูญหาย
       ๑. ขั้นเตรียมเอกสารให้เตรียมเหมือนกับการขอใบรับรอง ฯ (แบบ สด.๔๓) เพียงแต่ว่าในการแจ้งความ
          เอกสารหายนั้นให้แจ้งเป็น" หนังสือสำคัญ (แบบ สด.๘) หาย "
      ๒.  ให้นำหลักฐานทั้งหมดไปพบเจ้าหน้าที่สัสดีอำเภอ ณ หน่วยสัสดีอำเภอภูมิลำเนาทหารของท่าน
      ๓.  เขียนคำร้องเพื่อขอหนังสือสำคัญ (แบบ สด.๘) แทนฉบับที่ชำรุดหรือสูญหาย
      ๔.  เจ้าหน้าที่สัสดีอำเภอ จะดำเนินการในส่วนของ หน่วยสัสดีอำเภอ ให้ท่านจนเสร็จ
      ๕.  โดยท่านจะนำหนังสือที่ได้รับจาก หน่วยสัสดีอำเภอ ไปดำเนินการขอหนังสือสำคัญ (แบบ สด.๘)
           ใหม่ ในส่วนของ แผนกสัสดีจังหวัด อีกขั้นตอน หรือท่านจะให้ หน่วยสัสดีอำเภอ ดำเนินการ
           แทนท่านและท่านแจ้งที่อยู่ไว้เมื่อ หน่วยสัสดีอำเภอ ดำเนินการให้ท่านเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนแล้ว
           หน่วยสัสดีอำเภอ จะติดต่อท่านให้มารับเอกสารต่อไป

* การขอเอกสารทั้งสองให้ท่านเดินทางมาแสดงความจำนงด้วยตนเอง *

 

***********************