Make your own free website on Tripod.com
๑. แผนผังแสดงขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
หน่วยสัสดีอำเภอ

แสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการลงบัญชีทหารกองเกิน ตามมาตรา ๑๖๒๕ นาที ๕ นาที

สรุป ๒ ขั้นตอน ๑ จุดบริการ รวมระยะเวลา ๓๐ นาท

๒. แผนผังแสดงขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
หน่วยสัสดีอำเภอ

แสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการลงบัญชีทหารกองเกิน ตามมาตรา ๑๖๒๕ นาที ๕ นาที
สรุป ๒ ขั้นตอน ๑ จุดบริการ รวมระยะเวลา ๓๐ นาที