Make your own free website on Tripod.com
                                                
                                                                              

 
       ประวัติจังหวัดร้อยเอ็ด                 
     อัตรากำลังพล
         
  แผนกสัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด
     
       หน่วยสัสดีอำเภอ
     กฏหมายทหารที่ควรทราบ
     การขอยกเว้นและผ่อนผัน
     ขั้นตอนและวิธีการตรวจเลือก
     การสิทธิลดวันรับราชการ
     การขอใบแทน ฯ สด.๔๓ / สด.๘
     ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ

  

รวม Link สัสดี

กองการสัสดีสัสดีจังหวัดเพชรบุรี | สัสดีจังหวัดสุราษฏร์ธานี |
สัสดีจังหวัดฉะเชิงเทรา
สัสดีจังหวัดกระบี่  | สัสดีจังหวัดกำแพงเพชร  |
สัสดีจังหวัดอุตรดิตถ์
 | สัสดีจังหวัดพิษณุโลก| สัสดีจังหวัดราชบุรี  |
สัสดีจังหวัดสงขลา
| สัสดีจังหวัดเชียงราย| สัสดีจังหวัดนครราชสีมา |
สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู
I สัสดีจังหวัดลพบุรี
I

รวม Link ทหาร

กองบัญชาการทหารสูงสุด | กองทัพบก |กองทัพเรือ |
กองทัพอากาศ
| กระทรวงกลาโหม | กรมยุทธศึกษาทหารบก

" ร้อยเอ็ดเพชรอิสาน พลาญชัยบึงงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ "

* หากมีปัญหาไม่เข้าใจติดต่อสอบถามได้โดยตรง *
โทร. ๐ - ๔๓๕๑ - ๑๑๑๕

ข้าราชการสัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด
" รักเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีระเบียบ มีวินัย มีอุดมการณ์ "


พันเอกสมจิตต์   ธงงาม
สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด

" นโยบาย และภารกิจ "

   การรับลงบัญชีทหารกองเกิน ตามมาตรา ๑๖
    การรับหมายเรียก ฯ ประจำปี ๒๕๔๘
 
   ขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน

    ประกาศและคำสั่งต่าง ๆ

 

แผนกสัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (อาคารด้านหลัง ชั้น ๓)
Webmaster  SGT.1 Akkawat Vorapad : Mail: Akkawat101@hotmail.com